รับทำวีซ่า กับ great-visa ดีอย่างไร

หลายคนอยากเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศในฝัน แต่กังวลที่สุดในขั้นตอนนี้ “การขอวีซ่า” รับดูแลทำวีซ่า รับทำวีซ่า ทั้งวีซ่าอเมริกา วีซ่ายุโรป เชงเก้ง วีซ่าอังกฤษ วีซ่าญี่ปุ่น เกาหลี วีซ่าแคนาดา วีซ่าออสเตรเลีย และทุกๆ ประเทศ ทั่วโลก โดยผู้มีประสบการณ์ดูแลทำวีซ่าให้ลูกทัวร์

ขอวีซ่า เริ่มต้นอย่างไร
การขอวีซ่า เป็นการขออนุญาตเดินทางเข้าต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย โดยวีซ่ามักจะประทับตรา หรือติดกาวในพาสปอร์ตของผู้ถือ วีซ่ามีหลายประเภท แต่ละประเภทก็ให้สิทธิที่แตกต่างกัน

ก่อนที่จะขอวีซ่า ต้องทราบถึงจุดประสงค์ในการเดินทาง และระยะเวลาที่ต้องการพำนักในต่างประเทศก่อน แล้วจึงเลือกประเภทของวีซ่า โดยวีซ่านั้นมีหลายประเภท ได้แก่ วีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน วีซ่าคู่หมั้น และ วีซ่าแต่งงาน แต่หลัก ๆ แล้วจะแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ วีซ่าชั่วคราว และวีซ่าถาวร

ไม่ว่าจะเป็นการขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าแต่งงาน วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าเยี่ยมญาติ ฯลฯ เราพร้อมให้บริการ รับทำวีซ่า สำหรับ ปัญหาการ ขอวีซ่า คืออะไรมาดูกันค่ะ
– ไม่มีเวลาการดำเนินการ : แม้คุณจะทราบขั้นตอนดำเนินการ แต่ด้วยภาระหน้าที่ อาจทำให้คุณไม่มีเวลาดำเนินการด้วยตนเอง หรือระยะเวลาที่กระชั้นชิดใกล้วันเดินทาง กลัวดำเนินการเสร็จไม่ทันเวลาเดินทาง กลัวเสียตั๋วเครื่องบิน และโรงแรมที่ซื้อมาแล้ว
– ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร : คุณอาจเคยเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้ง แต่ขั้นตอนของแต่ละสถานทูตก็มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป สำหรับบางคนอาจถูกปฏิเสธวีซ่าจากการดำเนินการผิดขั้นตอน ยื่นเอกสารที่จำเป็นไม่ครบเพื่อให้สถานทูตพิจารณา หรือบางครั้งคุณอาจลืมอธิบายในเรื่องสำคัญ ต่อการตอบสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่สถานทูต
– จะขอวีซ่าอะไร : ถ้าคุณขอวีซ่าผิดประเภทไม่ตรงกับเจตนาการเดินทาง คุณก็อาจถูกปฏิเสธ ถึงแม้ การเงิน การงาน มั่นคง แต่หากเลือกวีซ่าผิดประเภท คุณต้องเสียค่าธรรมเนียมไปฟรี ๆ แถมยังเสียเวลา เสียความรู้สึก เพียงเพราะคุณยื่นวีซ่าผิดประเภท
– แปลเอกสาร จองตั๋ว เครื่องบิน โรงแรม ประกันการเดินทาง : สถานทูตหลายที่ต้องการเอกสารราชการไทยที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ ต้องใช้ประกันการเดินทาง รวมถึง การแสดงตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ที่ชัดเจนในการเดินทางไปยังประเทศนั้น รับทำวีซ่า กับ great-visa สามารถช่วยคุณจัดการทั้งหมดนี้ได้